Ambulante begeleiding

Als de gemeente of een andere verwijzer de cliënt een zorgindicatie geeft voor begeleiding dan kan de cliënt hiervoor bij Jan Arends terecht. Ambulante begeleiding van een Jan Arendscoach gebeurt bij de cliënt thuis of in elk geval bij hem of haar in de buurt. Jan Arends biedt begeleiding op één, meerdere of alle domeinen van het leven. Dit kan gaan om financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, gezondheid, huisvesting en gedrag.

Om te bepalen wat nodig is, beginnen we met het samen met de cliënt doornemen van de Zelfredzaamheidsmatrix. Zo krijgen we snel zicht op zijn of haar huidige zelfredzaamheid en weten we op welke leefdomeinen ondersteuning noodzakelijk is. Samen maken we een plan waarin we doelen, activiteiten en afspraken vastleggen. Hierbij betrekken we ook mensen uit de omgeving van de cliënt en maken daarbij gebruik van voorliggende voorzieningen.

De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van de oplossingsgerichte methodiek en de inzet van ons online instrument mijn.janarends.nl.

Uitgangspunten methodiek JA

  • Oplossingsgericht
  • Duurzame gedragsverandering door het werken aan en met motivatie
  • Meetbare resultaten
  • Begeleiding op elk leefgebied

Bij Jan Arends zijn wij ervan overtuigd dat actief bezig zijn in de maatschappij goed voor mensen is. Daarom vinden we actieve participatie belangrijk en is dat altijd onderdeel van onze begeleiding. Stress, schulden, psychische problematiek etc. maken vaak dat mensen zich terugtrekken, passief worden waardoor problemen nog groter lijken. Door van betekenis te zijn voor anderen, waardering te krijgen van anderen in welke vorm dan ook – geld, aandacht, erkenning – groeit het zelfvertrouwen van de cliënt en is hij of zij meer en beter in staat om te gaan met de eigen problematiek, zelf oplossingen te bedenken en de eigenwaarde te vergroten.

90% van onze cliënten beoordeelt onze begeleiding als goed tot zeer goed